Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXXII/748/2018 z dnia 24 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu
Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2018 rok.
26.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXXII/747/2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości powietrza
poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt
3.3.2."
26.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXXII/746/2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości powietrza
poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt
3.3.1."
26.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXXII/745/2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
na realizację zadania: "Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło
- Błażkowa - Jodłowa"
25.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXXII/744/2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieście
25.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXXII/743/2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
25.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXXII/742/2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru
"Rafineria - ulica 3 maja"
25.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXXII/741/2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Jasła
25.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXXII/740/2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jasła dla
obszaru "DZIELNICA PRZEMYSŁOWO - SKŁADOWA - CZĘŚĆ
POŁUDNIOWA" (obejmującego tereny między potokiem Warzyckim, a
koleją oraz ulicą KG1, w liniach rozgraniczających, od mostu
na rzece Jasiołce do ulicy Bieszczadzkiej)
25.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXXI/739/2018 z dnia 13 września 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2018 - 2028
19.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się